Diễn đàn bảo hiểm

Khởi nghiệp

0 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (5 người)
Số lượng khách hàng (100 Khách hàng)
Chú ý
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp nhỏ

1.068.000 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (30 người)
Số lượng khách hàng (30.000 KH)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp vừa

1.568.000 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp lớn

LIÊN HỆ

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (> 50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký